Обработване чрез триене и размесване

 

 

Отчет на договор ИНДИЯ 2022

Проект КП-06 ИНДИЯ/10

Конкурс: ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ

Тема: Получаване и изследване на хибридни неравновесни композити произведени чрез „Обработка чрез триене и размесване“ (ОТР)

Базова организация: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“-с център по хидро- и аеродинамиика към  Българска академия на науките, ЕИК BG000662064, седалище и адрес на управление: София, бул. „Шипченски проход“ N 67

Ръководител на научния колектив:  Христо Любомиров Кондов, асистент, доктор

Адрес за кореспонденция: hriko61@gmail.com

Партньорска организация от държавата партньор: National Institute of Technology Warangal, Telangana, India

Ръководител на научния колектив от държавата партньор: Dr. Krishna Кishore Мugada

 

Участници в проекта/ Членове на научния колектив:

Проф. Д-р Пламен Ташев

Доц. Д-р Серьожа Вълканов

Доц. Д-р Ваня Дякова

Доц. Д-р Леонид Кирилов

Гл. асист. Д-р Росица Димитрова

Гл. асист. Д-р Марина Манилова

Гл. асист. Д-р Михаил Колев

Росен Михов

Партньорска организация:

National Institute of Technology Warangal, Telangana, India

Ръководител на научния колектив: Dr. Krishna Kishore Mugada

Участници:

Dr. Krishna Kishore Mugada

Prof. Dr. Adepu Kumar

Резюме на проекта

Публикации

КП-06-Публикации

Конкурс: ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ

Тема: Получаване и изследване на хибридни неравновесни композити произведени чрез „Обработка чрез триене и размесване“ (ОТР)

Публикации по проекта:

  1. Christo Kondoff, Radostina Zaekova, Marina Manilova, “ALUMINUM BASED COMPOSITES OBTAINED BY FSP (REVIEW)”, Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference, Volume 3, 148-153
  2. Radostina ZAEKOVA, „Imperfections in Friction Stir Welding (review)“, Дефектоскопия 2021
  3. Christo KONDOFF, Vanya DYKOVA, Rossica DIMITROVA, Yasen HADJITODOROV, Radostina

ZAEKOVA, “A Layer Formation on 6061 Aluminum Alloy after FSP”, Дефектоскопия 2021

  1. Заекова, Р. С.. Методи за заваряване чрез триене и размесване – предимства, проблематика и приложения (Обзор. Част1). Machines. Technologies. Materials 2021. Proceedings, III, Year IV, issue 3(20), Scientific technical union of mechanical engineering industry-4.0, 2021, ISSN:2535-0021 (Print), 2535-003X (Online), 294-297
  2. Christo KONDOFF, Radostina ZAEKOVA, Yasen HADJITODOROV, Rumen KRASTEV, Tatiana SIMEONOVA, Microstructural and mechanical characterization of non-linear friction stir welded A 6061 alloy, Дефектоскопия 2022
  3. Christo Kondoff, Vanya Dyakova, Yoanna Kostova, CORROSION BEHAVIOR OF HYBRID NONEQUILIBRIUM COMPOSITES BASED ON A6061 REINFORCED WITH TI AND ZN POWDERS FABRICATED BY FRICTION STIR PROCESSING( FSP), Varna 2022 .

Проект ДН 07/26

Членове на „Регионалната секция София“ към БСЗ разработват научно-изследоватебски проект на тема Изследване на енергийния трансфер при заваряване с концентрирани топлинни източници“. Проектът е финансиран от ФНИ съм МОН и е сключен договор ДН 07/26. Ръководител на проекта е проф. дфн Петър Иванов Петров от базовата организация по проекта – Институт по Електроника „Акад. Е. Джаков“ – БАН. Като партньорка организация по проекта участва Технически Университет – София.

Целите на проекта са получаване на нови фундаментални знания за механизма на взаимодействие на концентрирани енергийни източници с течната вана при електроннолъчево и плазмено заваряване. За осъществяване на целите се прилагат два подхода – експериментален и теоретичен чрез методите на математическо моделиране. Първият включва непосредствено измерване със съвременни техники (високо скоростна CCD камера, цифрово калориметриране и др.) на: основни характеристики на изследваните процеси. Вторият подход включва разработването на математически и реализирането им като симулационни модели на физичните процеси както при ЕЛЗ така и в плазмотрона и дъгата при ПЗ при различно съчетаване на технологичните параметри. Реализирането на този подход предполага: разработването на модел на катодната област включващ нагряването на катода, емисията на електрони с отчитане на ефекта на Шотки чрез локалната напрегнатост на електрическото поле пред катода; разработването на модел на анодната област с отчитане както на отразяването на електрони така и навлизането им в обработвания метал с отдаване на енергия; определяне разпределението на плътността на енергийния поток от взаимодействие на електроните с основния метал; определяне на диаметъра и формата на електронния сноп; разработване на модел на стълба на дъгата при ПЗ и определяне разпределението на плътността на енергийния поток при взаимодействие на плазмата с обработвания материал; разработване на модел на силовото въздействие на енергийния източник върху свободната повърхност на заваръчната вана и определяне на разпределението на налягането върху нея; разработване на модел на движението на течната фаза в заваръчната вана в резултат на силовото въздействие на енергийния източник. За успешното изпълняване на договора на проекта са проектирани и изработени: лабораторна апаратура за плазмено заваряване; устройство за определяне на КПД на заваръчния процес; устройство за анализ на електронния сноп при ЕЛЗ

Основни приноси

Научни трудове по проекта.

Лабораторна апаратура за плазмено заваряване.

Устройство за определяне на КПД на процеса.

Устройство за измерване и анализ на електронния лъч.

ДН 07/26 – научни трудове по проекта

В рамките на проекта ДН 07/26 са публикувани следните научни трудове:

Етап I 

[1].       M. Tongov, P. Petrov “Study of physical processes in optical system for electron beam welding” TEMEL-ij, Vol.1.Iss.2. , 85 – 94, (2017)

[2].       M. Tongov, A. Gechev “Study of physical processes in the cathode region of a welding arc” TEMEL-ij, Vol.1.Iss.2. , 102 – 112, (2017)

[3].       Petrov P, Kaisheva D, Bokuchava G, Papushkin I, Study of Residual Stresses during Electron Beam Welding of Alloyed Steels using Neutron Diffraction, 2018, Bulgarian Chemical Communication, Bulgarian Chemical Communications, Volume 50, pp. 85 – 90, (2018) IF 0.319

[4].       Papushkin I, Kaisheva D, Bokuchava G, Angelov V, Petrov P, Study of Residual Stresses in CT Test Specimens Welded by Electron Beam, 2018, J. Phys.: Conf. Ser. 992 012016,SJR 0.26

 

Етап II (14 научни труда)

[1]. Kaisheva D., Angelov V., Petrov P., Simulation of heat transfer at welding with oscillating electron beam. Canadian Journal of Physics 97(10) (2019) 1140-1146. ISI IF:1.016

[2]. Kaisheva D., Papushkin I., Bokuchava G., Petrov P., Study of residual stresses in electron beam welded samples of an aluminum alloy via neutron diffraction method, AIP Conference Proceedings 2075 (2019) 160013-1-160013-5. SJR:0.165

[3]. M. Tongov, INFLUENCE OF CATHODE TEMPERATURE ON IONIC CURRENT DURING WELDING WITH TUNGSTEN ELECTRODE,  Engineering Sciences, LVI, 2019, No. 1, pp 40-49, ISSN: 1312-5702 (Print) ISSN 2603-3542 (Online), DOI: 10.7546/EngSci.LVI.19.01.04

[4]. M. Tongov, Influence of the Anode and Wehnelt Voltage on the Crossover Position in the Electron Beam Welding, Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference, , June 20-22, 2019, Volume III, 235-240, Print ISSN 1691-5402, Online ISSN 2256-070X, http://dx.doi.org/10.17770/etr2019vol3.4183 – SJR 0.18

[5]. Petrov P., Kaisheva D., Bokuchava G., Papushkin I., Valkov S., Investigation of residual stresses in dissimilar copper-steel joint welded by electron beam. Welding and welded structures (Zavarivanje i zavarene konstrukcije), 64(4), (2019) 149-156.

[6]. Petrov P., Tongov M., Numerical modelling of heat source during electron beam welding, Vacuum 171 (2020) 108991, ISSN: 0042-207X, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2019.108991, ISI IF:2.906

[7].       Манахил ТОНГОВ, Анализ на чувствителността на топлинната задача при електродъгово заваряване, NDT Days 2019, Volume II, Issue 3, Year 2019, p.336-344, ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)

[8].       Peter Petrov, Manahil Tongov, Study of the cathode emissivity in generators for electron beam systems, Optik, Volume 209, May 2020, 164358, https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.16435, ISI IF:2.187

[9]. M. Tongov, T. Hikov, I. Angelov, P. Petrov, Measuring the diameter of electron beam by rotating slit disc, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 878 (2020) 012053IOP р doi:10.1088/1757-899X/878/1/012053 , SJR 0.2

[10]. Manahil Tongov, Rayna Dimitrova and Konstantin Konstantinov, Bead formation research in TIG welding of AISI 304 steel, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 878 SJR 0.2

[11]. Kaisheva D., Bokuchava G., Papushkin I., Petrov P., Neutron Diffraction Measurement of Residual Stresses in Electron Beam Welded Low Carbon Steel, Comptes rendus de l’Académie bulgare des Science 73(4) (2020) 475-484, ISI IF:0.321

[12]. Kaisheva D., Petrov P., Bokuchava G., Papushkin I., Study of residual stresses in electron beam welded constructive steel via neutron diffraction method, Bulgarian Chemical Communications 52(Special Issue A) (2020) 129-133 SJR:0.14

[13]. P. Petrov, М. Tongov, M. Ormanova, S. Valkov, Study of the processes in the electrostatic part of the electron-beam generator, Comptes rendus de l’Académie bulgare des Science, (2020) [под печат] ISI IF:0.321

[14]. G.Bocuchva, P.Petrov , Study of Residual Stresses and Microstructural Changes in Charpy Test Specimens Reconstituted by Various Welding Techniques, Metals (2020), 10, 632; https://doi:10.3390/met10050632 ISI IF:2.117

 

Учени от Центъра по заваряване към ИМСТЦХА – БАН получиха наградата „Изобретател на годината“ в категория “Машиностроене и строителство“

На 06.11.2017 година, във Военния клуб в София, за шеста поредна година бяха връчени наградите „Изобретател на годината“. Церемонията бе организирана от Патентното ведомство на Република България.

В тазгодишните награди участваха 35 изобретения, защитени с патент, дело на 28 учени, разделени в три категории.

В категория „Машиностроене и строителство“ наградата „Изобретател на годината“ получиха учените проф. д-р Пламен Ташев, асист. Николай Алексиев и чл.-кор. д.т.н. Стефан Христов от Центъра по заваряване към Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН.

Наградата бе връчена от председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание Петър Кънев за изобретените от учените метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване.

Метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване

В категория „Електротехника и електроника“ наградата получиха Георги Киров и Георги Червенков за изобретената от тях антенна решетка от микролентови къси антени с обратно излъчване.

В категория „Химия и биотехнологии“ наградата получиха Иван Иванов, Геновева Начева и Стефан Петров за изобретеният от тях супресор на ендогенния човешки гама-интерферон.

Голямата награда „Иновативна фирма“ за 2017 получи панагюрската фирма „Оптикоелектрон Груп“ – лидер в производството на оптични устройства в България. Наградата беше връчена от заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

В Златната книга на българските откриватели и изобретатели бяха вписани Димитър Карастоянов и Христо Крачанов.