КП-06-РЕЗЮМЕ

Конкурс: ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ

Тема: Получаване и изследване на хибридни неравновесни композити произведени чрез „Обработка чрез триене и размесване“ (ОТР)

Резюме на проекта.

Основната трудност при инкорпорирането на метални частици в метална матрица за образуване на композити на алуминиева основа с използване на конвенционалните методи, е образуването на крехки интерметални съединения, които влошават експлоатационните качества на изделията.

Създаването  на композити с преходни метали, като Cu, Zr, Ni, Fe, Ti, и пр. в определени зони на изделия от алуминиеви сплави посредством обработка чрез триене с размесване (ОТР) е много актуално в световен мащаб, тъй като получените композити се характеризират с повишени якост и пластичност, без да се образуват неблагоприятните интерметалиди в матрицата.

От направения обзор по темата става ясно, че постигнатите от различни учени по света резултати намират приложения в много възлови области на живота: за възстановяване на основната конструкция на самолети, за ремонт на корабни алуминиеви панели и др.

Основната идея на проекта е да се използват различни метали за уякчаване на алуминиеви сплави. Избрани са два метала за уякчаване: 1. Zn, с точка на топене по-ниска от тази на Al и с висока разтворимост в Al в твърдо състояние, и 2. Ti, с точка на топене по-висока от тази на Al и с ниска разтворимост в Al в твърдо състояние.

По време на ОТР Zn се разтваря в алуминиевата сплав, като образува твърд разтвор, а Ti образува композит. Ti е по-атрактивният метал с много желани свойства: ниско относително тегло, висока якост и висока корозионна устойчивост. Включването на Ti частици в матрицата от Al ще запази по-ниско теглото на композита, ще удължи живота на изделието и ще подобри корозионната му устойчивост.

Нашите партньори от индийска страна разполагат с машина за заваряване чрез триене с размесване (ЗТР),  на която се извършва и ОТР, както и със значителен опит при използването на инструментите за осъществяване на процеса и при определяне на режимите на обработка.

Екипът от българска страна ще извърши планиране на експериментите, оптимизация и цифрова обработка на получените резултати, чрез които ще се намали обемът на  експерименталната работа и ще направи работата по-ефективна.

Част от пробните образци, изработени чрез ОТР в Индия, ще бъдат изследвани металографски в България и Индия  чрез оптична и сканираща електронна микроскопия. Ще бъде извършен микрорентгенов анализ и ще бъдат  определени някои механични показатели, корозионната устойчивост и трибологичните характеристики на избрани образци. Ще се анализира влиянието на сплавяващите елементи върху размера на зърната и на микроструктурните изменения върху окончателните свойства на сплавените композити.

Популяризирането на постигнатите резултати ще бъде осъществено чрез публикуване на статии в наши и международни списания и докладвани на конференции.

Проект КП-06 ИНДИЯ/10

Конкурс: ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ

Тема: Получаване и изследване на хибридни неравновесни композити произведени чрез „Обработка чрез триене и размесване“ (ОТР)

Базова организация: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“-с център по хидро- и аеродинамиика към  Българска академия на науките, ЕИК BG000662064, седалище и адрес на управление: София, бул. „Шипченски проход“ N 67

Ръководител на научния колектив:  Христо Любомиров Кондов, асистент, доктор

Адрес за кореспонденция: hriko61@gmail.com

Партньорска организация от държавата партньор: National Institute of Technology Warangal, Telangana, India

Ръководител на научния колектив от държавата партньор: Dr. Krishna Кishore Мugada

 

Участници в проекта/ Членове на научния колектив:

Проф. Д-р Пламен Ташев

Доц. Д-р Серьожа Вълканов

Доц. Д-р Ваня Дякова

Доц. Д-р Леонид Кирилов

Гл. асист. Д-р Росица Димитрова

Гл. асист. Д-р Марина Манилова

Гл. асист. Д-р Михаил Колев

Росен Михов

Партньорска организация:

National Institute of Technology Warangal, Telangana, India

Ръководител на научния колектив: Dr. Krishna Kishore Mugada

Участници:

Dr. Krishna Kishore Mugada

Prof. Dr. Adepu Kumar

Резюме на проекта

Публикации

КП-06-Публикации

Конкурс: ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 г. – БЪЛГАРИЯ – ИНДИЯ

Тема: Получаване и изследване на хибридни неравновесни композити произведени чрез „Обработка чрез триене и размесване“ (ОТР)

Публикации по проекта:

  1. Christo Kondoff, Radostina Zaekova, Marina Manilova, “ALUMINUM BASED COMPOSITES OBTAINED BY FSP (REVIEW)”, Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference, Volume 3, 148-153
  2. Radostina ZAEKOVA, „Imperfections in Friction Stir Welding (review)“, Дефектоскопия 2021
  3. Christo KONDOFF, Vanya DYKOVA, Rossica DIMITROVA, Yasen HADJITODOROV, Radostina

ZAEKOVA, “A Layer Formation on 6061 Aluminum Alloy after FSP”, Дефектоскопия 2021

  1. Заекова, Р. С.. Методи за заваряване чрез триене и размесване – предимства, проблематика и приложения (Обзор. Част1). Machines. Technologies. Materials 2021. Proceedings, III, Year IV, issue 3(20), Scientific technical union of mechanical engineering industry-4.0, 2021, ISSN:2535-0021 (Print), 2535-003X (Online), 294-297
  2. Christo KONDOFF, Radostina ZAEKOVA, Yasen HADJITODOROV, Rumen KRASTEV, Tatiana SIMEONOVA, Microstructural and mechanical characterization of non-linear friction stir welded A 6061 alloy, Дефектоскопия 2022
  3. Christo Kondoff, Vanya Dyakova, Yoanna Kostova, CORROSION BEHAVIOR OF HYBRID NONEQUILIBRIUM COMPOSITES BASED ON A6061 REINFORCED WITH TI AND ZN POWDERS FABRICATED BY FRICTION STIR PROCESSING( FSP), Varna 2022 .