Център по заваряване към ИМСТЦХА-БАН търси кандидат за редовна докторантура

Център по заваряване към ИМСТЦХА-БАН търси кандидат за редовна докторантура по специалност 5.6. Материали и материалознание (Материалознание и технология на машиностроителните материали). Класираният кандидат ще работи по тема в областта на заваръчните технологии.
Срок за подаване на документи е до 13.10.2017 г.
За справки и контакти:
Тел./Факс: +359 2 46 26 241
София 1574, Бул. „Шипченски проход“ 67